Меҳмон
TJ | FA | EN | RU
Мӯҳтавои сайт

Адибони классик

Пайкараи Рӯдакӣ
Пайкараи Мавлоно
Пайкараи Ҳофиз
Шоҳномаи Фирдавсӣ
Саъдии Шерозӣ

Адибони муосир

Пайкараи Лоиқ Шералӣ
Муъмин Қаноат
Ҳабибулло Файзулло
Ҷустуҷӯ

Воридшавӣ
 Номнависӣ
Исм: 
Рамз: 
     
Андарзҳо
Ин ҷаҳон поку хубкирдор аст,
Он шиносад, ки дилаш бедор аст.
Рӯдакӣ
www.termcom.tj
Ҳамчун саҳифаи шурӯъ пазируфта шавад
Ба руйхати интихобшуда (дӯстдошта) дохил намудан
Дар бораи сайт
Ба мо нависед!
 

Дафтари якум

 
rumi

Қабул кардани халифа ҳадяро ва ато фармудан бо камоли бениёзӣ аз он ҳадя ва аз он сабӯ

Чун халифа диду аҳволаш шунид,
Он сабӯро пур зи зар карду мазид.
Он арабро кард аз фоқа халос,
Дод бахшишҳову хилъатҳои хос.
Пас нақиберо бифармуд он қубод
Он ҷаҳони бахшишу он баҳри дод,
К-ин сабӯ пурзар ба дасти ӯ диҳед,
Чунки вогардад, сӯйи Даҷлаш баред.
Аз раҳи хушк омадасту аз сафар,
Аз раҳи Даҷлаш бувад наздиктар.
Чун ба киштӣ дарнишасту Даҷла дид,
Саҷда мекард аз ҳаёву мехамид.
К-эй аҷаб лутф, ин шаҳи ваҳҳобро!
В-он аҷабтар, к-ӯ ситад он обро.
Чун пазируфт аз ман он дарёи ҷуд
Ончунон нақди дағалро зуд-зуд?»
Кулли оламро сабӯ дон, эй писар,
К-ӯ бувад аз илму хубӣ то ба сар.
Қатрае аз Даҷлаи хубии ӯст,
К-он намегунҷад зи пуррӣ зери пӯст.
Ганҷ махфӣ буд, зи пуррӣ чок кард,
Хокро тобонтар аз афлок кард.
Ганҷи махфӣ буд, зи пуррӣ ҷӯш кард,
Хокро султони атласпӯш кард.
В-ар бидидӣ шохе аз Даҷлай Худо,
Он сабӯро ӯ фано кардӣ, фано.
Он кӣ дидандаш, ҳамеша бехуданд,
Бехудона бар сабӯ санге заданд.
Эй зи ғайрат бар сабӯ санге зада
В-он шикастат худ дурустӣ омада.
Хум шикаста, об аз ӯ норехта,
Сад дурустӣ з-ин шикаст ангехта.
Ҷузв-ҷузви хум ба рақс асту ба ҳол,
Ақли ҷузвиро намудӣ ин муҳол.
На сабӯ пайдо дар ин ҳолат, на об,
Хуш бибин, «валлоҳу аълам би-с-савоб».
Чун дари маънӣ занӣ, бозат кунанд,
Парри фикрат зан, ки шаҳбозат кунанд.
Парри фикрат шуд гилолуду гарон,
З-он ки гилхорӣ, туро гил шуд чу нон.
Нон гил асту гӯшт, камтар хур аз ин,
То намонӣ ҳамчу гил андар замин.
Чун гурусна мешавӣ, саг мешавӣ,
Тунду бадпайванду бадраг мешавӣ.
Чун шудӣ ту сер, мурдоре шудӣ,
Бехабар, бепо, чу деворе шудӣ.
Пас даме мурдору дигар дам сагӣ,
Чун кунӣ дар роҳи шерон хуштагӣ?
Олати ишкори худ ҷуз саг мадон,
Камтарак андоз сагро устухон.
З-он ки саг чун сер шуд, саркаш шавад,
Кай суйи сайду шикори х(в)аш давад?
Он арабро бенавоӣ мекашид,
То бад-он даргоҳу он давлат расид.
Дар ҳикоят гуфтаем эҳсони шоҳ,
Дар ҳақи он бенавои бепаноҳ.
Ҳар чӣ гӯяд марди ошиқ, бӯйи ишқ
Аз даҳонаш меҷаҳад дар кӯйи ишқ.
Гар бигӯяд фиқҳ, фақр ояд ҳама,
Бӯйи фақр ояд аз он хуш дамдама.
В-ар бигӯяд куфр, дорад бӯйи дин,
Ояд аз гуфти шакаш бӯйи яқин.
Каффи каж, к-аз баҳри сидқе хостаст,
Асли соф он фаръро оростаст.
Он кафашро софиву маҳқуқ дон,
Ҳамчу дашноми лаби маъшуқ дон.
Гашта он дашноми номатлуби ӯ,
Хуш зи баҳри орази маҳбуби ӯ.
Гар бигӯяд каж, намояд ростӣ,
Эй каже, ки ростро оростӣ.
Аз шакар гар шакли ноне мепазӣ,
Таъми қанд ояд на нон, чун мемазӣ.
В-ар биёбад мӯъмине зарринвасан,
Кай ҳилад онро барои ҳар шаман?
Балки гирад, андар оташ афганад,
Сурати орияташро бишканад.
То намонад бар заҳаб шакли васан,
З-он ки сурат монеъ асту роҳзан.
Зоти зарраш доди раббонийят аст,
Нақши бут бар нақди зар орийят аст.
Баҳри кайке ту гилемеро масӯз
В-аз судоъи ҳар магас магзор рӯз.
Бутпарастӣ, чун бимонӣ дар сувар,
Сураташ бигзору дар маънӣ нигар.
Марди ҳаҷҷӣ, ҳамраҳи ҳоҷӣ талаб,
Хоҳ ҳинду, хоҳ турку ё араб.
Мангар андар нақшу андар ранги ӯ,
Бингар андар азму дар оҳанги ӯ.
Гар сиёҳ аст ӯ, ҳамоҳанги ту аст,
Ту сапедаш хон, ки ҳамранги ту аст.
Ин ҳикоят гуфта шуд зеру забар,
Ҳамчу фикри ошиқон бепову сар.
Сар надорад, чун з-азал будаст пеш,
По надорад, бо абад будаст хеш.
Балки чун об аст, ҳар қатра аз он
Ҳам сар асту пову ҳам бе ҳардувон.
Ҳошалиллаҳ, ин ҳикоят нест, ҳин!
Нақди ҳоли мову туст ин, хуш бибин.
З-он ки сӯфӣ бокару бофар бувад,
Ҳар чӣ он мозист, «ло юзкар» бувад.
Ҳам араб мо, ҳам сабӯ мо, ҳам малик,
Ҷумлаи мо «юъфак анҳу ман уфик».
Ақлро шӯ дону зан ин нафсу тамъ,
Ин ду зулмониву мункир, ақл шамъ.
Бишнав акнун асли инкор аз чӣ хост,
З-он ки кулро гуна-гуна ҷузвҳост.
Ҷузви кул, не ҷузвҳо нисбат ба кул,
Не чу бӯйи гул, ки бошад ҷузви гул.
Лутфи сабза ҷузви лутфи гул бувад,
Бонги қумрӣ ҷузви он булбул бувад.
Гар шавам машғули ишколу ҷавоб,
Ташнагонро кай тавонам дод об?
Гар ту ишколе ба кулливу ҳараҷ,
Сабр кун, «ассабру мифтоҳу-л-фараҷ».
Эҳтимо кун, эҳтимо з-андешаҳо,
Фикр шеру гӯру дилҳо бешаҳо.
Эҳтимоҳо бар давоҳо сарвар аст,
З-он ки хоридан фузунии гар аст.
Эҳтимо асли даво омад яқин,
Эҳтимо кун, қуввати ҷонат бибин.
Қобили ин гуфтаҳо шав гӯшвор,
То ки аз зар созамат ман гӯшвор.
Ҳалқа дар гӯши маҳи заргар шавӣ,
То ба моҳу то Сурайё баршавӣ.
Аввало бишнав, ки халқи мухталиф,
Мухталифҷонанд то «ё» аз «алиф».
Дар ҳуруфи мухталиф шӯру шакест,
Гарчӣ аз як рӯ, зи сар то по якест.
Аз яке рӯ зидду як рӯ муттаҳид,
Аз яке рӯ ҳазлу аз як рӯй ҷид.
Пас қиёмат рӯзи арзи акбар аст,
Арз ӯ хоҳад, ки бо зебу фар аст.
Ҳар кӣ чун ҳиндуи бадсавдоӣ аст,
Рӯзи арзаш навбати расвоӣ аст.
Чун надорад рӯйи ҳамчун офтоб,
ӯ нахоҳад ҷуз шабе ҳамчун ниқоб.
Барги як гул чун надорад хори ӯ,
Шуд баҳорон душмани асрори ӯ.
В-он ки сар то по гул асту савсан аст,
Пас баҳор ӯро ду чашми равшан аст.
Хори бемаънӣ хазон хоҳад, хазон,
То занад паҳлӯй худ бо гулситон.
То бипӯшад ҳусни ону нанги ин,
То набинӣ ранги ону занги ин.
Пас, хазон ӯро баҳор асту ҳаёт,
Як намояд сангу ёқути закот.
Боғбон ҳам донад онро дар хазон,
Лек диди як беҳ аз диди ҷаҳон.
Худ ҷаҳон он як кас аст, ӯ аблаҳ аст,
Ҳар ситора бар фалак ҷузви маҳ аст.
Пас ҳамегӯянд ҳар нақшу нигор
Мужда - мужда, нак ҳамеояд баҳор.
То бувад тобон шукуфа чун зиреҳ,
Кай кунанд он меваҳо пайдо гиреҳ?
Чун шукуфа рехт, мева сар кунад,
Чунки тан бишкаст, ҷон сар барзанад.
Мева маъниву шукуфа сураташ,
Он шукуфа мужда, мева неъматаш.
Чун шукуфа рехт, мева шуд падид,
Чунки он кам шуд, шуд ин андар мазид.
То ки нон нашкаст, қувват кай диҳад,
Ношикаста хӯшаҳо кай май диҳад?
То ҳалила нашканад бо адвия,
Кай шавад худ сиҳҳатафзо адвия?

Саҳифаи 139/173
 
Дафтари якум
Дафтари дуюм
Дафтари сеюм
Дафтари чаҳорум
Дафтари панҷум
Дафтари шашум

Зиндагинома
Рӯбоиҳо
Гулчини    рӯбоиҳо
Луғатҳо
Суратҳо
Манбаҳои дигар
 
Мақолаҳои охирин
Озмуни сомонаи беҳтарин бахшида ба 100 солагии Мирзо Турсунзода
Ояндаи Точикистон
Пояҳои густариши забони миллӣ.
Қоидаҳои созиш.
Забони илмӣ ва забони адабии миллӣ.
Забон рукни асоситарини давлатдорист.
Дӯстони мо
www.cit.tj - Мактаби технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ
ҶСТП Babilon-T
Хазинаи кӯдакони 'Ошёни баланд' ба номи МирзоТурсунзода
 
   
© 2006-2007 termcom, shuk_design. All Rights Reserved
764025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе х. Рӯдакӣ 33 tel: (+992 37) 227 28 52; E-mail: info@termcom.tj